(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja 

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących m.in. powszechnego obowiązku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Kolbuszowej w sprawie:

  • zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

W związku z powyższym zmianie uległ sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami z dopuszczeniem zwolnienia z części opłaty w zamian za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku i z dniem 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowa opłata, którą właściciel nieruchomości winien uiścić bez wezwania, do 15 dnia następnego miesiąca.

Jednocześnie przypominam, że do końca kwietnia 2020 właściciele nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty, zgodnie z nowym wzorem dokumentu.

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010) wysokość opłaty zostanie ustalona z Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Deklarację, o której mowa właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, bądź na ul. Piekarskiej 15, 36-100 Kolbuszowa lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kolbuszowej

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 12:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 326 795