(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Informacje dotyczące instalacji kotłów w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”

Informacja 

Gazowe kotły kondensacyjne

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej dla zadania „Dostawa i montaż kotłów gazowych” wybrano Wykonawcę zadania – firmę LEVADA Sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków. Dla wszystkich typów kotłów Wykonawca zaoferował urządzenia VIESSMANN VITODENS.

W ramach projektu Uczestnikom zapewnia się:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej związanej z instalacją kotła,
  • demontaż oraz utylizację wyeksploatowanego źródła ciepła na paliwo stałe,
  • dostawę i montaż nowego źródła ciepła wraz z podłączeniem go do istniejącej instalacji,
  • wykonanie przewodu spalinowego,
  • uruchomienie wykonanej instalacji i przeszkolenie w zakresie bezpieczneji prawidłowej obsługi nowego źródła ciepła.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wizji lokalnej u każdego z Uczestników
w terminie do 20 dni przed planowanym montażem. W trakcie wizji lokalnej na nieruchomości Wykonawca ustali w formie pisemnej zakres prac przygotowawczych (np. konieczność rozbudowy sieci gazowej, modernizacji pomieszczenia kotłowni), które leżą po stronie Mieszkańca i stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Przed wymianą kotła, każdy z Mieszkańców zobowiązany będzie do uzyskania opinii kominiarskiej dotyczącej stanu kominów spalinowych i wentylacyjnych.

O terminie montażu instalacji kotła, każdy z Uczestników zostanie poinformowany indywidualnie przez Wykonawcę w terminie 5 dni przed planowanym przystąpieniem do prac.

Wykonawca przeprowadzi również spotkanie z Uczestnikami projektu celem prezentacji głównych urządzeń oraz zakresu prac. Termin oraz miejsce spotkania zostaną podane do wiadomości Mieszkańców po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Kotły na biomasę

Przeprowadzone postępowanie przetargowe dla zadania „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” zostało unieważnione z powodu konieczności odrzucenia najtańszej oferty (treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), pozostałe oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Przetarg został ogłoszony ponownie w dniu 27 maja 2020 r.

Aktualizacja informacji dotyczących zadania „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” nastąpi po rozstrzygnięciu ogłoszonego postępowania przetargowego.

Wszystkie kotły w okresie trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu tj. od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania), stanowić będą własność Gminy. Po zakończeniu okresu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane Mieszkańcom na własność, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Zakłada się, że w okresie trwałości projektu cała instalacja zostanie zamortyzowana. Nie przewiduje się wystąpienia podatku od darowizny obciążającego Mieszkańca.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 12:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 376 217