(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Odpady komunalne

Zasady segregacji odpadów

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa (Uchwała Nr XXV/344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r.) właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1)   papier i makulatura,
2)   tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3)   szkło kolorowe,
4)   szkło białe,
5)   metal,
6)   odpady zielone,
7)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8)   zużyte baterie i akumulatory,
9)   meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) zużyte opony stanowiące odpady komunalne,
13) zmieszane odpady komunalne.

Odpady, o których mowa powyżej, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili powstania.

Odpady takie jak zmieszane odpady komunalne, papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywo sztuczne (np. typu PET), meble i inne odpady wielkogabarytowe (dwa razy w roku), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(dwa razy w roku), odpady zielone (tylko na obszarze miasta od kwietnia do października) odbierane są u źródła, czyli bezpośrednio od mieszkańców.

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, workach do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych, o ujednoliconych kolorach:

  1. niebieskie, z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
  2. żółte, z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne;
  3. zielone, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  4. białe, z przeznaczeniem na szkło białe;
  5. brązowe, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (mieszkańcy miasta Kolbuszowa).

Niżej zamieszczone zdjęcie zawiera szczegóły segregacji odpadów.

Odpady komunalne zmieszane, stanowiące pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych w kolorze czarnym. Dopuszcza się stosowanie pojemników w innym kolorze pod warunkiem oznaczenia pojemnika napisem "zmieszane odpady komunalne".

UWAGA! Pozostałe frakcje odpadów komunalnych podlegające segregacji, tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy, metale należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki, który funkcjonuje przy ul. Józefa Piłsudskiego 111 A w Kolbuszowej (szczegóły tutaj)

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-20 13:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 439 776