(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Odpady komunalne

Sposób pozbywania sie odpadów komunalnych

SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY KOLBUSZOWA

(zgodnie z § 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Kolbuszowa):

1.      zmieszane odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą,

2.       papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach spełniających wymagania regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej
z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3.      odpady z metalu należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać uprawnionemu  podmiotowi,

4.     odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w przydomowych kompostowniach; mieszkańcy miasta Kolbuszowa w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada mogą umieszczać je w odpowiednich pojemnikach lub workach koloru brązowego i w wyznaczonych dniach przekazywać  podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą  umowę na odbiór odpadów,

5.    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych dniach podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą umowę na odbiór odpadów,

6.     meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych dniach podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą umowę na odbiór odpadów,

7.      odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać je uprawnionemu podmiotowi na własny koszt,

8.      zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych dniach podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą umowę na odbiór odpadów. Ponadto zużyte opony można przekazać innemu uprawnionemu podmiotowi.

9.    wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych dniach podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą umowę na odbiór odpadów,

10.    zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie
i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

11.       przeterminowane leki należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

12.      chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-20 13:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 439 780