(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

W dniu 25 lipca 2016 roku Rada Miasta uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną i podpisaną przez właściwą osobę deklarację należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 pok. nr 2 bądź na ul. Piekarskiej 15 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w terminach:

  - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

  - do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej      w     deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. format elektroniczny deklaracji może być przesłany w formiecie danych .doc, .pdf, lub .odt,
  2. deklaracja, o której mowa w punkcie 1 musi być zgodna z deklaracją dostępną poniżej,
  3. deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. w deklaracji należy zamieścić klauzulę: "zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wlaściciel nieruchomości wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

Opracowała: Barbara Chmielowiec

 

W świetle uchwały nr III/13/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2014 r. od 1 lutego 2015 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W roku 2017 poniższe opłaty pozostają bez zmian.

Wynosić one będą odpowiednio:

 

Rodzaj nieruchomości

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego położonego na terenie

miasta

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego położonego na terenie

wsi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych zlokalizowanych w budynkach

wielolokalowych

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Gospodarstwa

1 osobowe

17,00

27,00

14,00

24,00

11,00

18,00

Gospodarstwa

2 osobowe

31,00

36,00

24,00

34,00

17,00

29,00

Gospodarstwa

3-4osobowe

34,00

46,00

31,00

39,00

24,00

36,00

Gospodarstwa

5 i więcej osobowe

39,00

51,00

37,00

44,00

31,00

39,00

 

Miesięczna stawka opłaty z części nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne

jednorodzinne, wielolokalowe, gdzie stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie

prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność nie ulega zmianie i wynosi:

 

 

Objetość pojemnika

 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości nie zamieszkałych (za pojemnik)

Za odpady zmieszane

Za odpady segregowane

60 L

19,29 zł

9,50 zł

110 l

35,50 zł

18,00 zł

120 l

38,00 zł

19,50 zł

240 l

75,00 zł

38,50 zł

1,1 m3

175,00 zł

92,00 zł

7 m3

890,00 zł

460,00 zł

9 m3

1025,00 zł

630,00 zł

worek 0,08 m3

33,00 zł

15,50 zł

 

Wyliczone opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem należy bez wezwania wnosić w terminie

do 15-go dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

(ul. Piekarska 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21).

 

  • Data aktualizacji: 2019-01-07 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 112 827