(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Wzór deklaracji

W dniu 25 lipca 2016 roku Rada Miasta uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną i podpisaną przez właściwą osobę deklarację należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 pok. nr 2 bądź na ul. Piekarskiej 15 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w terminach:

  - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

  - do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej      w     deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. format elektroniczny deklaracji może być przesłany w formiecie danych .doc, .pdf, lub .odt,
  2. deklaracja, o której mowa w punkcie 1 musi być zgodna z deklaracją dostępną poniżej,
  3. deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. w deklaracji należy zamieścić klauzulę: "zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wlaściciel nieruchomości wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

Opracowała: Barbara Chmielowiec

 

  • Data aktualizacji: 2019-08-14 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 164 243