Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-19 02:27:30

Aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/209/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” dla osób fizycznych z Budżetu Gminy, Burmistrz Kolbuszowej ogłasza otwarty nabór wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 50 % kosztów realizacji zadania, ale nie więcej niż:

a) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w przypadku pojedynczego gospodarstwa,
b) 4.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł w przypadku podłączenia do oczyszczalni kilku gospodarstw (gdzie n- liczba gospodarstw) i pochodzi ze środków własnych i środków pozyskanych przez Gminę Kolbuszowa z zewnątrz.

II. Zasady przyznawania dofinansowania:

Postępowanie w zakresie udzielenia dofinansowania odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
Dotacja będzie udzielana jednorazowo osobom fizycznym, którzy są właścicielami nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Kolbuszowa. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, objęta przedmiotowym dofinansowaniem winna spełniać warunki techniczne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
Dotacja udzielana będzie na pisemny wniosek osób spełniających warunki, po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Kolbuszowej a Beneficjentem środków.
Wzór wniosku i umowy oraz program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 2, 36-100 Kolbuszowa oraz na stronach UM Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl w zakładce „ochrona środowiska.”

III. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadań wraz z rozliczeniem winna nastąpić nie później niż do 10 listopada roku w którym została przyznana dotacja.
Udzielenie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Kolbuszowej, a Beneficjentem realizującym zadanie określone we wniosku.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski na realizację zadań należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku w zamkniętych kopertach z napisem „Wniosek na realizację zadania publicznego z zakresu usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w Biurze obsługi klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020r. do godziny 15:00. Wniosek nie złożony we wskazanym terminie nie będzie rozpatrywany.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ