Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-19 01:21:59

Aktualności

„Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” – Projekt otrzymał dofinansowanie!

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o przyznaniu Gminie Kolbuszowa dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.1. –  Rozwój OZE w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Dzikowiec.

W dniu 13 grudnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0054/17-00, zgodnie z którą w ramach Projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” planowany jest montaż 584 instalacji fotowoltaicznych, 20 kotłów na biomasę, 43 gruntowych pomp ciepła oraz 90 powietrznych pomp ciepła.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i zwiększenia udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii, co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych szkodliwych substancji do środowiska.

Całkowita wartość projektu to 13 089 333,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014–2020 wyniesie 9 997 344,00 zł.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020–2021.