Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-09-25 14:52:14

Plan gospodarki niskoemisyjnej

W związku z odnotowaniem na terenie Gminy Kolbuszowa przekroczenia norm jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem PM2,5, pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem, konieczne było podjęcie działań, celem ograniczenia szkodliwej emisji.

Wobec powyższego, został opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa, w którym wskazano działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Efektem tych działań będzie poprawa jakości powietrza w naszej Gminie.

Jednym z działań koniecznych do podjęcia, w celu ograniczenia niskiej emisji, jest zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym ograniczeniu energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.