Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-18 23:18:39

Dla mieszkańców

Opłaty za odpady

W świetle uchwały nr XIX/237/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2020 r. oraz uchwały nr XVI/207/2019 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2019 r. od 1 kwietnia 2020r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz sposób jej naliczenia.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Kolbuszowa od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

23,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa dla działalności gospodarczej znajdującej się na nieruchomości zamieszkałej wynosi:

 

Pojemność pojemnika

 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości nie zamieszkałych wynosi za pojemnik.

60 L

2,90 zł

110 l

5,41 zł

120 l

5,90 zł

240 l

11,80 zł

1,1 m3

54,00 zł

7 m3

295,00 zł

9 m3

350,00 zł

 

Wyliczone opłaty należy bez wezwania wnosić w terminie

do 15-go dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

(ul. Piekarska 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21).