Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-25 09:45:02

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

Celem ochrony przyrody jest:

Cenny krajobraz naturalny stanowiący w większości zwarte kompleksy leśne będące pozostałością po Puszczy Sandomierskiej wymusił ustanowienie na terenie Gminy Kolbuszowa specjalnych form ochrony przyrody (art. 6, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z późn. zmianami):

1. Obszary Chronionego Krajobrazu:

2. Rezerwat 'Zabłocie"

3. Natura 2000 - obszary ptasie

4. Pomniki przyrody.

Opracowała: mgr inż. Renata Nizioł